فرغون دیجیتال

فرغون دیجیتال و انواع آن در صنعت مرغداری

/
فرغون دیجیتال وسیله ای است؛ که قادر است؛ در حال حمل اشیاء، وزن د…

فرغون باسکولی 500 کیلویی کمپرسی دیجیتال

/
فرغون باسکولی 500 کیلویی کمپرسی دیجیتال یکی از مدل های متنوع فرغون باس…

فرغون دیجیتال 250 کیلویی مدل لگن بزرگ

/
فرغون دیجیتال 250 کیلویی مدل لگن بزرگ یکی از وسایل مدرن صنعتی است…

فرغون باسکولی 700 کیلویی کمپرسی دیجیتال

/
فرغون باسکولی 700 کیلویی کمپرسی دیجیتال را می توان از سایت های فعال در…