تفاوت باسکول خاورکش و تک کش

تفاوت میان باسکول خاورکش و تک کش جاده ای

/
جالب است بدانید اگر بسیاری از کاربران باسکول های کامیون کش جاده ای، تک کش و خاورکش دیجیتالی، تفاوت میان دو دستگاه را بدانند، ترجیح می دهند، باسکول کامیون کش بتنی تهیه نمایند.