دوربین پلاک خوان کسری

کنترل بار و عملیات توزین با دوربین پلاک خوان کسری

/
دوربین پلاک خوان کسری دارای قابلیت کنترل عملیات توزین می باشد ک…